W zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego reprezentujemy Towarzystwa Ubezpieczeniowe, które prowadą działalność ubezpieczeniową na terenie całego kraju, na podstawie zezwolenia wydanego przez Ministerstwo Finansów, a należą do nich między innymi: 

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A.
Powszechne Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.
GENERALI Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk S.A.
AXA UBEZPIECZENIA Towarzystwo Ubezpieczeń I Reasekuracji S.A.
Towarzystwo Ubezpieczeń ALLIANZ POLSKA S.A.
PROAMA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
MTU Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 
W imieniu w/w Towarzystw Ubezpieczeniowych oferujemy zawieranie ubezpieczeń majątkowych, osobowych, komunikacyjnych oraz finansowych. Likwidacja szkód prowadzona jest przez wyspecjalizowane komórki poszczególnych ubezpieczycieli.
 
UBEZPIECZENIE MIENIA
od ognia i innych zdarzeń losowych
od kradzieży z włamaniem i rabunku
mienia od wszystkich ryzyk
sprzętu elektronicznego od uszkodzeń
szyb i innych przedmiotów od stłuczenia
maszyn i urządzeń od uszkodzeń
maszyn i urządzeń od szkód elektrycznych
ryzyk budowlanych
sprzęt i maszyny budowlane
ryzyk montażowych
 
UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNŚŒCI CYWILNEJ
podmiotów gospodarczych
za produkt
osób utrzymujących hotele lub podobne zakłady
nauczyciela, wychowawcy lub instruktora
pośredników nieruchomości
osób prowadzšcych biura rachunkowe
doradców podatkowych
i inne
 
UBEZPIECZENIA FINANSOWE
gwarancja zapłaty wadium
gwarancja dobrego wykonania kontraktu
gwarancja usunięcia wad i usterek
 
UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE I TRANSPORTOWE
obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów
pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (auto-casco)
następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów w związku z ruchem pojazdów mechanicznych
odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym
odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym
odpowiedzialności cywilnej spedytora
ładunków w transporcie krajowym
ładunków w transporcie międzynarodowym
 
UBEZPIECZENIA OSOBOWE
następstw nieszczęśliwych wypadków
kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków za granicą
ubezpieczenia grupowe pracowników
ubezpieczenia indywidualne w otwartych grupach pracowniczych
Copyright ©2021 BO-MARK, All Rights Reserved.